top of page
Ara
  • Deniz Kilicgedik Sazak

Endüstri Psikolojisi Nedir?


Zihinsel yaşamı, davranışları, düşünceleri ve duyguları inceleyen psikolojinin, alt dallarından biri olan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; teoriler kapsamında işyerinde insan davranışlarını, örgütsel yapıyı ve kurumsal kültürü inceler.

Öncelikli amacı, verimliliği maksimum seviyeye taşıyıp, kurum için en iyi metotları uygulayıp, bir yandan da çalışan sağlığını korumaktır. Bu da ancak iyi bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Endüstri psikologları işletme, yönetim danışmanlığı ve psikolojiyi harmanlayıp, kurumları makro ve mikro seviyede inceler; şirketin gelişiminde rol oynayan insan kaynaklarından, yönetim sistemine, kültür ve finansal konulara kadar her alana hakimdirler. Genel müdürden, en alt çalışana kadar her birey ve etkeni göz önünde bulundurur. Dolayısı ile aile şirketlerinden, kurumsal şirketlere, hatta üniversite ve kamu yerlerine kadar birçok çalışma alanını barındırır.

Endüstri psikologlarının kurumlardaki görevleri:

· Personel işe Alımı, Ölçme ve Değerlendirmesi: Mülakat, test ve ölçüm araçları hazırlayıp role doğru kişilerin alımını gerçekleştirmek.

· Eğitim ve Gelişim: Şirketin ve çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirleyip, buna uygun programlar tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

· Performans Ölçümü ve Kariyer Gelişimi: Çalışan performans ölçeği tasarımı, uygulama ve değerlendirmesini yapmak. Ayrıca gelişim araçlarının hazırlamak.

· Organizasyonel Gelişim ve Değişim Süreçleri: Şirket sisteminin, yapısının, ilişkilerin, çeşitliliğin, liderlik becerilerinin ve kurum kültürünün analiz edilmesi. Kısa, orta ve uzun vadeli olarak bu sistem, kurum içi kültür ve liderlik yapılarının gerekli şekilde oluşturulması.

· İnsan-Makine Etkileşimi: Teknolojinin ve çalışma araçlarının kişilerin fiziksel ve bilişsel kapasitesine uyan bir şekilde iş alanını tasarlamak ve uygulamaya geçirmek.

· Danışmanlık, Psikolojik Destek ve Kişisel Gelişim: Kurumlara psikolojik, kurumsal destek ve danışmanlıkta bulunmak.

· İşyeri düzenleme, İş güvenliği: Çalışma alanlarının kişilerin verimliliğini arttıracak biçimde düzenlenmesi, olabilecek risk ve tehlikelerin saptanıp, ortadan kaldırılması.

· Çalışan İlişkileri ve Motivasyonu: Çalışanların beceri ve motivasyonlarına uygun iş oluşturmak ve iş dağılımı yapmak. Takım oluşturmak, kuruma özel olarak insan ilişkilerini, motivasyonunu ve verimini arttıracak teknikler tasarlayıp uygulamak.

bottom of page